1. Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en overeenkomst tussen ZZP Opstart, ingeschreven bij de KvK onder nummer 63274078 (hierna te noemen ZZP Opstart), de aangesloten partners en een ondernemer, voor zover partijen niet uitdrukkelijk (schriftelijk) anders zijn overeengekomen.

ZZP Opstart initieert en beheert een platform waarop zij door haar geselecteerde aanbieders (hierna te noemen aangesloten partners) van producten en diensten faciliteert aan startende ondernemers. Bij levering van diensten en producten aan de ondernemer zijn uitdrukkelijk en uitsluitend de algemene voorwaarden van de aangesloten partners van toepassing. De algemene voorwaarden van de aangesloten partners zijn te allen tijde leidend en de algemene voorwaarden van ZZP Opstart zijn in deze aanvullend.

Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment door de rechter geheel of gedeeltelijk worden vernietigd of nietig worden verklaard, laat dit de werking van de overige bepalingen onverlet. Een wijziging in dan wel aanvulling op een overeenkomst komt slechts tot stand wanneer zij door zowel de aangesloten partner als de ondernemer (bij voorkeur schriftelijk) is aanvaard.

2. Aanbiedingen
Alle aanbiedingen op het platform van ZZP Opstart zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld.
ZZP Opstart en aangesloten partners kunnen niet aan een aanbieding worden gehouden indien de ondernemer redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel van) de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Een samengestelde aanbieding verplicht ZZP Opstart en aangesloten partners niet tot het verrichten van een gedeelte van de aanbieding tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

3. Prijzen
Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief B.T.W. en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten zoals verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4.Betaling
De overeengekomen levering van producten of diensten dient de ondernemer maandelijks bij vooruitbetaling per factuur te voldoen of via automatische incasso indien door aangesloten partner is vereist. Indien de automatische incasso om welke reden dan ook niet slaagt, is de ondernemer onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim. De ondernemer is als dan de wettelijke handelsrente aan de aangesloten partner verschuldigd.

Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeid gaande (buiten)gerechtelijke kosten en executiekosten komen voor rekening van de ondernemer. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 40,00.

5. Duur en opzegging overeenkomst
De overeenkomst tussen de aangesloten partner en een ondernemer wordt aangegaan voor de duur van één jaar, waarna deze telkens stilzwijgend met één maand wordt verlengd. Tenzij het aangeboden product of een dienst betreft waarvoor ten tijde van het aangaan van de overeenkomst door de aangesloten partner een langere looptijd is bedongen en waarmee de ondernemer schriftelijk akkoord is gegaan.

Aangesloten partners en de ondernemer zijn bevoegd de overeenkomst op te zeggen op de voorwaarden vastgelegd in de Algemene Voorwaarden van de aangesloten partner. Aangesloten partners zijn daarnaast gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen dan wel haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op te schorten indien de ondernemer, ondanks rappel, in gebreke blijft met tijdige en volledige betaling van de verschuldigde betaling van afgenomen producten en of diensten c.q. in gebreke blijft met tijdige en volledige nakoming van andere uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Voorts zijn aangesloten partners gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen indien er sprake is van liquidatie van de ondernemer, aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, de ondernemer in staat van faillissement is verklaard, de schuldsanering natuurlijke personen op de ondernemer van toepassing is verklaard, de ondernemer de vrije beschikking over haar vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest dan wel indien de ondernemer haar bedrijf verkoopt.

Indien de overeenkomst door de ondernemer dan wel de aangesloten partners wordt opgezegd, komen de aan de overeenkomst verbonden voordelen te vervallen vanaf de beëindigingsdatum van de overeenkomst. Indien aangesloten partners overgaan tot opzegging of opschorting, dan zijn zij op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade dan wel kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

Indien aangesloten partners overgaan tot opzegging van de overeenkomst, dan zijn de vorderingen van aangesloten partners op de ondernemer onmiddellijk en in zijn geheel opeisbaar.
Indien de opzegging aan de ondernemer toerekenbaar is, is de ondernemer verplicht de hierdoor ontstane directe en indirecte schade en kosten aan de aangesloten partner te vergoeden.

6. Dienstverlening
ZZP Opstart zal zich naar beste kunnen inspannen haar activiteiten met zorg uit te voeren en staat niet in voor het bereiken van het door de ondernemer beoogde resultaat. De ondernemer is gehouden ZZP Opstart en de aangesloten partners alle gegevens en informatie te verstrekken die van belang kunnen zijn voor een correcte uitvoering van de overeenkomst.
De verschuldigde bedragen voor door ZZP Opstart georganiseerde informatieavonden, workshops, lezingen, thema-avonden etc. dienen bij aanmelding aan de organiserende partner te worden voldaan.

De ondernemer heeft geen recht op terugbetaling van het betaalde bedrag voor de door partner georganiseerde informatieavonden, workshops, lezingen, thema-avonden etc. indien de ondernemer zich afmeldt dan wel zonder afmelding niet verschijnt.
Enkel in geval van afmelding door de ondernemer, zal de organiserende partner de aanmelding -indien en voor zover dit naar het oordeel van de organiserende partner mogelijk is- in overleg met de ondernemer naar een andere datum verschuiven.

8. Levering van zaken
De overeengekomen leveringstermijn is nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de leveringstermijn dient de ondernemer de aangesloten partner schriftelijk in gebreke te stellen. De ondernemer is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze haar ter beschikking worden gesteld. Indien de ondernemer afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is de aangesloten partner gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de ondernemer.

De aangesloten partner is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

De ondernemer is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken onmiddellijk nadat de zaken haar ter beschikking zijn gesteld.
Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de ondernemer over op het moment waarop zaken door de aangesloten partner aan de ondernemer worden geleverd.

Zichtbare gebreken aan geleverde zaken dienen binnen 8 dagen na levering schriftelijk en gespecificeerd aan de aangesloten partner te worden gemeld, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens de aangesloten partner vervalt. Niet zichtbare gebreken aan geleverde zaken dienen binnen 8 dagen na ontdekking hiervan schriftelijk en gespecificeerd aan de aangesloten partner te worden gemeld, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens de aangesloten partner en ZZP Opstart vervalt.

Ingeval van gegronde en tijdige reclame zal de aangesloten partner te harer keuze hetzij de geleverde zaken herstellen of vervangen tegen retournering van de oorspronkelijke geleverde zaken, hetzij een vervangende vergoeding daarvoor aan de ondernemer voldoen of een evenredig gedeelte van de factuur crediteren.

De ondernemer dient ZZP Opstart en de aangesloten partners in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
Indien de ondernemer tijdig reclameert, schort dit haar betalingsverplichting niet op.

Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de ter zake hiervan door ZZP Opstart en aangesloten partners gemaakte kosten integraal voor rekening van de ondernemer.

9. Overmacht
ZZP Opstart en aangesloten partners zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de ondernemer indien zij daartoe geheel of gedeeltelijk gehinderd wordt door overmacht.

ZZP Opstart en aangesloten partners kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan negentig dagen, hebben partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.

10. Aansprakelijkheid
Indien ZZP Opstart aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
ZZP Opstart is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat ZZP Opstart is uitgegaan van door of namens de aangesloten partners en de ondernemer verstrekte onjuiste dan wel onvolledige gegevens.

ZZP Opstart is nimmer aansprakelijk voor gebreken in en schade veroorzaakt door producten en diensten die de ondernemer via ZZP Opstart bij de aangesloten partners afneemt. ZZP Opstart is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

11. Intellectuele eigendom
ZZP Opstart behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van intellectuele wet- en regelgeving.
Het is de ondernemer verboden de door ZZP Opstart aan haar beschikking gestelde bescheiden, materialen, producten en promotiemateriaal voor andere doeleinden te gebruiken, te verveelvoudigen, te openbaren, ter beschikking te stellen aan derden dan wel op andere wijze in gebruik te geven, tenzij ZZP Opstart hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft verleend.

12. Geheimhouding
Alle partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

13. Toepasselijk recht en geschillen
Op alle overeenkomsten tussen ZZP Opstart, haar aangesloten partners en een ondernemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
Onverminderd het recht van ZZP Opstart een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter, zullen geschillen tussen partijen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de ZZP Opstart, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.